طنز نوین

طنز نوشته ها ، دل نوشته ها ، سیخونک ها و پس گردنی های ...

الهی نامه طنز
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: الهی نامه طنز ، هنرستان دارالفنون شلمزار ، آموزش و پرورش کیار ، آدم های وراج

                    ( الهی نامه ی طنز )

          خدایــــــــا به ما دید و باور بده

                    به ماژیک مغزم ، تو جوهر بده

          به بابای پر زحمت و خوب  من

                    سحر، سوسنی یـــا صنم بــر بده

          به هر خانه ی خشتی و کاهگـلی

                    ستون و پی آجــــــر و در بـــــده

          کسی را که ناموس دزد است ، خدا!

                    به زیر لحــــــافش خـــــر نر بده

          سخن ران پرحـــرف و وراج را

                     تو آدم که نه، قاطــــــــر کر بده

          دبیران دارالفنـــــــون را خـــدا !

                     برای رهایی دو تــــا پــــــر بده

          خدایا ! خوشی رفته از شهر مــا

                    به زیــــــــر دم مردمش زر بده

          گلوی زمین و زمان خشــک شد

                    چمن، کاج و بید و صنوبر بـــده

          هر آن کس که دندان دهد ، نان دهد !؟

                    ولی تا شود گاو، هی شر بـــــده

          زن هرکسی را که زشت کرده ای

                    درازای آن ، پوستی از پر بـــــده

          درخت مقام، صاف و بی شاخه است

                    به ما ویژگی هــــای انتر بـــــــده

          کسانی که بر ریل بی ترمـــــــزند

                    یه جفت لنت چینی و لنگــــــر بده

          به هر سد مشکل اگر می رسیم

                    خدایا یکی نه، که صد در بده

          در این شهر، صد دختر و یک پسر

                    به ما قدرت شش خر نر بــده !!!

          سوادم شده دشمن جـــــان من

                    مرا مغز قاطــــر و یا خر بده

          خدایــــا همه کار تو چپ شده

                    به جای گل و لاله ، عرعر بده

          اگر خواستی تا یک از صد دهی

                    خـــــدا بیت اول ، تو آخر بــده