طنز نوین

طنز نوشته ها ، دل نوشته ها ، سیخونک ها و پس گردنی های ...

کاندیدای ریاست جمهوری -سردبیر بادی
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

þاینجانب سردبیرگاهنامه وزین وگرانسنگ وکثیر الانتشار"ندای بشارت" بسیارمباهات وافتخار میکنم وبر خود میبالم که بعد از سالهای آزگاردماغ مالیدن دردفتر وکاغذوسرک کشیدن دراین کتاب وآن جزوه وصدهاقلم خرد کردن ودوات تمام کردن واز رو نرفتن واز پا ننشستن ،به کوری چشم وزغی های حسود وعنود،کاری بس شگرف وعمیق کردیم که از میلیونها انسان یکی مثل اینجانب خاطی ،عاصی روسفید،ازپس انجامش برمیاید.آنهم گاهنامه ای که درتمام نقاط کشورحتی نقطه ای اقصی وبی نام نشان مثل شلمزارودرتمام بلاد چه اسلامی وچه کفرپخش میشود.ازعجایب وغرایب است که بعد از یک ساعت نایاب میشود وبه چندین چاپ می رود،افاده ای نمیکند،به چاپ زیرزمینی وسیاه هم میرسد.همه خواهان خواندن آنندچه چپی وراستی ومیانی وشمال شرقی وجنوب غربی .

منظور از چپی ها آنها هستندکه با دست چپ میخورند ومینویسندومی آشامند.منظور از راستیهاآنهایی هستند که با دست راست پینگ پونگ میکنندوآبشار وسوت میزنند.میانه ها در هیچ فرهنگی پیدا نشدند حتی دهخدا.شمال شرقی ها مردم خراسان میباشندوجنوب غربی هاآدمهای مجهول الهویه مثل این بنده فقیرمی باشند که مثل بیل پاک کن چوبی نه گم کردنشان غصه ای دارد ونه پیدا کردنشان ذوق وابراز شادمانی دارد

ولی دیگراینگونه نخواهم ماند اگرچه این مقام معنوی کمر شکن را بدست آوردم هرچه دیرتر ومصداق این بیت معروف:

   آنکس که بداند وبداند که بداند         باید برود غاز به کنجی بچراند

    آنکس که نداندونداندکه نداد          برپست ریاست ابدالدهر بماند

قصد دارم فتح البابی شودبرای پستهاومقامهای دنیوی واخروی وکلیدی وشاه کلیدی زمانهای آتی.

ازهمین جا با صدای رساودرهمین بلندگوومناره اعلام مینمایم که دوربعدکاندیدای ریاست جمهوری میهنم خواهم شدبترکد هرکه نمیتواندببیند.مگرانها پنج انگشتی هستند واینجانب شش انگشتی؟

مگر اینجانب از کروبی کمترهستم او سیکل مکتب داردومن لیسانس عالیه،ایشان آفتابشان لب بام است ومن درعنفوان جوانی وآن چیزها که میدانی .صدای ایشان از ته گور بالا می آیدوصدای اینجانب ازصور اصرافیل ونای داودی زیباتر ورساتر است.ایشان در کل این بلاد 13رای داشت،اینجانب با حساب سر انگشتی وسر پایی میان اقوام وقرباوخانواده واهل وعیال 25رای دارم.اگرایشان صورت پیروسیرت ناشکیلی دارداینجانب حسن یوسف وآزرم سیاوش دارم.فقط یک چشمه قدرت دست وعقلم رامثال بزنم،از همین حالا که نه به بار است ونه بداروبه قول دشمنان قسم خورده ام:خروسی وتوتکی ام هویدانشده است تمام پستهای کلیدی وزارت خانه هاودوایرداخله وخارجه راچیده ام ومهره گذاری نموده ام .تنهاجای حساسی که ازبس حساس است وهمه ومخصوصامجلس خیلی روی آن مانور میدهندوانگشت گذاشته اندونخواستیم که بیگداربه اقیانوس بزنیم. یکی رئیس پاسگای شلمزار میباشد،دوم رئیس کمیته امدادشهرستان وسوم هم رئیس اداره آموزش وپرورش خودمان.اگربه یاری حق وتوانمندیهای خودم ولطف و ثروت مردم رئیس جمهور شدم علاوه بر رئیس جمهوریم پست حساس مدیریت آموزش وپرورش خودمان راهم دودستی می چسبم که منطقه راداشته باشم که ازپشت به زمین سردوگرمم نزنند.

ازشماچه پنهان از این نقطه ترسی بردلم افتاده که نگوونپرس.قابل توجه کسانی که گشنه مرده ی پست ومقام هستندومی خواهندخدمت کنندنه قدرت وخودنمایی وجیب را به بانک تبدیل کردن وسرمشق والگویشان این بنده ی فقیروناچیز میباشدواین راهم بدانیدکه باعاصیان وخاطیان ومال مردم خورها ومفسدان اقتصادی ودانه درشتها،شدیدابرخورد میکنم آنهم چه شدیدی،واسمشان راداخل تابلو اعلانات کانون فرهنگی تربیتی بشارت شلمزار نصب میکنم.حالا هرکسی که فکر میکند که بله.....